The hobby of two young people brings them together in their common path. The passion and great love for minerals for both is their personal vocation.

Ruslan became interested in minerals when he was only 9. Then he first opened a collection of minerals to his parents and so to this day continues to develop his knowledge in this field.

Pavel was only 13 years old when he found his first specimen - calcite from the barite mines near the village of Novachene, Botevgrad region. Even today the thrill and excitement of the clash with the beauty of natural creations is alive.

After these first steps in the field of minerals, although small, they decided to satisfy their hunger for knowledge in this field. Thus, they end up in the still undiscovered museum "Earth and People", where they take an active part in the arrangement of the museum. They are only 12 and 15 years old at the time when their common attraction first met them. From then until today, they are more than partners and friends. They are connected by their common ideals.

The two take the path for their establishment in the field of minerals as good specialists and professionals. They became one of the first participants in a project of the museum "Earth and People" in 1987, namely a training course for beginners. Then they start their team work in the field. Today, they are two completely satisfied personalities who fill their days and everyday life with the beauty of nature.

Pavel decided to turn his childhood attraction into a professional realization, continuing to upgrade his knowledge at Sofia University "St. Kliment Ohridski". Thus, in 1995. successfully graduated with a Master's degree in Geology. His diploma work is entitled "Mineralogical characteristics of an epidote from the village of Nova Mahala."

Ruslan, graduating from the Technical School of Industrial Chemistry and Biotechnology in Sofia, continues to develop his competencies in a new and different field for him - economics. Thus, in 1995. enrolled at the University of National and World Economy, majoring in Finance and Credit. Today he holds a master's degree in economics.

During all this time of personal development, they do not interrupt their mutual communication and their joint research activities in the field, in search of natural beauty. So deservedly in 1988. receive their first certificates for donation from the National Museum of Fine Arts of unique barite specimens found in the Kremikovtsi iron ore deposit.

The love for minerals and their desire to share beauty with other people develops their philanthropic activity by creating and enriching mineralogical collections of the Institute of Applied Mineralogy at BAS, the National Museum of Natural History - Sofia, the Regional Historical Museum - Vratsa and many others. the whole country. They have been members of the Bulgarian Geological Society since 1998. and the "Society of Lapidaries in Bulgaria" from 2002. Their development continues with visits to numerous Bulgarian and foreign exhibitions for minerals. In 1997 mature for their next joint project - their company "M and A Minerals Rainbow" Ltd., which to this day delights their customers, partners and friends with new and interesting findings, both from Bulgaria and from around the world.

Хобито на двама младежи ги събира в техния общ път. Страстта и голямата любов към минералите за двамата е личното им призвание.

Руслан започва да проявява интерес към минералите, когато е само на 9 г. Тогава за първи път открива колекция от минерали на родителите си и така до днес продължава да развива своите познания в тази област.

Павел е само на 13 г., когато намира първият си образец – калцит от баритните мини при с. Новачене, Ботевградско.И днес тръпката и вълнението от сблъсъка с красотата на природните творения е жива.

След тези първи стъпки в областта на минералите, макар и малки те решават да удовлетворят глада си за познания в тази област. Така попадат във все още неоткрития музей „Земята и хората”, където вземат дейно участие за подредбата на музея. Те са само на 12 и на 15 г. по това време, когато общото им влечение ги среща за първи път. От тогава, и до днес те са повече от съдружници и приятели. Свързват ги общите им идеали.

Двамата поемат пътя за утвърждаването им в областта на минералите като добри специалисти и професионалисти. Стават едни от първите участници в проект на музея „Земята и хората” през 1987г., а именно курс за обучение на начинаещи лапидари. Тогава поставят началото на своята екипна работа на терен. Днес,те са две напълно удовлетворени личности, които изпълват своите дни и ежедневие с красотата на природата.

Павел решава да превърне детското си влечение и в професионална реализация, като продължава да надгражда своите познания в софийски университет „Св.Климент Охридски”. Така през 1995г. завършва успешно специалност „Геология” със степен Магистър. Дипломната му работа е с тема „Минераложка характеристика на епидот от село Нова Махала”.

Руслан, завършвайки техникум по индустриална химия и биотехнологии в София продължава да развива свои компетентности в нова за него и по-различна сфера – икономиката. Така през 1995г. записва в Университет за национално и световно стопанство, специалност „Финанси и кредит”. Днес той притежава диплом за магистър по икономика.

През цялото това време на лично усъвършенстване те не прекъсват взаимната си комуникация и съвместната си проучвателна дейност на терен, в търсене на природната красота. Така съвсем заслужено през 1988г. получават първите си сертификати за дарение от НМЗХ на уникални образци от барит, намерени в железнорудното находище Кремиковци.

Любовта към минералите и тяхното желание да споделят красотата с другите хора развива тяхната дарителска дейност със създаване и обогатяване на минераложки колекции на Института по приложна минералогия към БАН, Националния природонаучен музей - гр. София, Регионалния исторически музей - гр. Враца и множество други в цялата страна. Членове са на „Българско геологическо дружество” от 1998г. и на „Дружеството на лапидарите в България” от 2002г. Развитието им продължава с посещение на множество български и чуждестранни изложения за минерали. През 1997г. узряват за поредният си съвместен проект – тяхната фирма „М и А Минералс рейнбоу” ООД, която и до днес радва техните клиенти, партньори и приятели с нови и интересни находки, както от България, така и от света.

About M & A Minerals Rainbow
За М и А Минералс Рейнбоу
Home
Начало
About us
За нас
  • Български
  • LEV – Leva
Вход
Login
Регистрация за Търговци на едро
Registration for Wholesale
Home
Начало
About Us
За нас
Shop
Магазин
Blog
Статии
Wholesale Items
За търговци на едро
Contacts
Контакти
Български
English
Home
Начало
All Items
Всички Артикули
Categories
Категории
view cart
Виж Количка
checkout
Към плащане
Добави в кошница
Add to cart
За M&A Minerals Rainbow
For M&A Minerals Rainbow
Магазин/Офис/Склад на едро - София ул.Коста Лулчев №25
(в сградата на завод Електроника, до Sky City Mall)
Shop/Office/Storage - Sofia st.Costa Lulchev №25
(in the building of "Електроника" factory, near Sky City Mall)
Пон. - Петък от 09:00 до 18:00 :
0877535901, 0895680877
Mon. - Fri from 09:00 to 18:00 :
0877535901, 0895680877
За информация и поръчки : 0877 53 59 01
For information and orders : 0877 53 59 01
Информация
Information
Доставка
Delivery
Рекламация
Claim
Правилник за позлване и защита на личните данни
GDPR terms & conditions
Правила за търговци на едро
Terms For Wholesale Buyers
Минерали в България
Minerals In Bulgaria
Последни статии от блога
Latest Blog Posts
Навигация
Navigation
Начало
Home
За нас
About Us
Статии
Blogs
За търговци на едро
About Wholesale Buyers
Контакти
Contacts
Профил ""
Profile ""
Вход
Login
Регистрация за Търговци на едро
Register for Wholesale
Локация
Location
Телефон