Филтриране по цена
Filter By Price
Филтрирай
Filter
Най - продавани
Best Sellers
Подобни Артикули
Similar Items
Сортиране по :
Sort By
Най - нови артикули
Newest First
Цена - ниска към висока
Price Ascending
Цена - висока към ниска
Price Descending
Азбучен ред
Alphabetically
Показване на
Showing
от
from
резултата
results
Покажи по :
Show :
M&A Minerals Rainbow
  • Български
  • LEV – Leva
Вход
Login
Регистрация за Търговци на едро
Registration for Wholesale
Home
Начало
About Us
За нас
Shop
Магазин
Blog
Статии
Wholesale Items
За търговци на едро
Contacts
Контакти
Български
English
Home
Начало
All Items
Всички Артикули
Categories
Категории
view cart
Виж Количка
checkout
Към плащане

В Категорията ни - Минерали и Кристали от Български Находища, ще можете да намерите и обогатите вашата колекция с минерали и кристали от България. В по-голямта си част те са наш личен сбор или от стари колекционери. Някои от образците са на повече от 30 години, както и от находища, от които е невъзможно да се намерят и добият ножи екземпяри.

Ахат
Agate
Лепидокрокит
Lepodocrocite
Арагонит
Aragonite
Аналцим
Analcime
Аметист
Amethyst
Купроарагонит
Cuproaragonite
Кварц
Quartz
Актинолит
Actinolite
Вавелит
Wavellite
Пирит
Pyrite
Калцит
Calcite
Галенит
Galena
Лудвигит
Ludwigite
Сфалерит
Sphalerite
Хлорит
Chlorite
Ковелин
Covellite
Хематит
Hematite
Халкопирит
Chalcopyrite
Марказит
Marcasite
Борнит
Bornit
Клейoфан
Cleophane
Енаргит
Enargite
Лузонит
Luzonite
Тенантит
Tenantite
Пиротин
Pyrhotine
Гранат
Granet
Халкопирит
Chamosite
Ставролит
Staurolite
Турмалин
Tourmaline
Везувиан
Vesuvianite
Фериерит
Ferrierite
Факолит
Fakolite
Хармотом
Harmotome
Манганокалцит
Manganoan Calcite
Тенорит
Tenorite
Тиролит
Tyrolite
Азурит
Azurite
Йохансенит
Johnsenite
Родонит
Rhodonite
Пиролузит
Pyrolusite
Витерит
Witerite
Псиломелан
Psilomelane
Лунен Камък
Moonstone
Орфей Ахат
Orpheus Agate
Ахати
Agates
Молибденит
Molybdenite
Карнеол
Carnelian
Барит
Barite
Захаровиден Кварц
Shugar Quartz
Доломит
Dolomite
Пренит
Prehnite
Опал
Opal
Шамозит
Chamosite
Родохрозит
Rhodochrosite
Планински Кристал
Rock Crystal
Арагонит
Aragonite
Арагонит
Aragonite
бърз преглед
preview
Кварцови Кристали с Халкопирит
Quartz with Chalcopyrite
бърз преглед
preview
Захаровиден Кварц с Калцитови Кристали
Sugaр Quartz with Calcite
бърз преглед
preview
Родохрозит, Сфалерит, Планински Кристал, Халкопирит, Галенит
Rodochrosite, Sphalerite, Rock Crystal, Chalcopyrite, Galena
бърз преглед
preview
Шамозит върху Друза от Планински Кристал
Chamosite on Rock Crystal
бърз преглед
preview
Шамозит върху Друза от Планински Кристал
Chamosite on Rock Crystal
бърз преглед
preview
Многоцветен Опал
Multicolored Opal
бърз преглед
preview
Орфей Ахат
Orpheus Agate
бърз преглед
preview
Орфей Ахат
Orpheus Agate
бърз преглед
preview
Орфей Ахат
Orpheus Agate
бърз преглед
preview
Аметист, Марказит
Amethyst, Marcasite
бърз преглед
preview
Пренит всред Морденит върху Андезит
Prehnite, Mordenite on Andesite
бърз преглед
preview
Пренит всред Морденит върху Андезит
Prehnite, Mordenite on Andesite
бърз преглед
preview
Доломит, Анкерит, Кварц
Dolomite, Ankerite, Quartz
бърз преглед
preview
Бял Плочест Барит, Марказит, Кварц
Barite, Marcasite, Quartz
бърз преглед
preview
Захаровиден Кварц с Хлорит
Sugaр Quartz with Chlorite
бърз преглед
preview
Бял Плочест Барит върху Псиломелан, Хематит и Лимонит от Р-к Кремиковци
Barite on Psylomemane, Hematite and Limonite from Kremikovtzi
бърз преглед
preview
Карнеол от Крарамфил
Carnelian from Karamfil
бърз преглед
preview
Молибденит от Хлябово
Molybdenite from Hlyabovo
бърз преглед
preview
Молибденит от Хлябово
Molybdenite from Hlyabovo
бърз преглед
preview
Молибденит от Хлябово
Molybdenite from Hlyabovo
бърз преглед
preview
Орфей Ахат
Orpheus Agate
бърз преглед
preview
Литофизен Ахат в Риолит от Рабово
Lithophise Agate on Rhiolite from Rabovo locality
бърз преглед
preview
Литофизен Ахат в Риолит от Рабово
Lithophise Agate on Rhiolite from Rabovo locality
бърз преглед
preview
Литофизен Ахат в Риолит от Рабово
Lithophise Agate on Rhiolite from Rabovo locality
бърз преглед
preview
Карнеол Ахат от Карамфил
Carnelian Agate from Karamfil
бърз преглед
preview
Карнеол Ахат от Карамфил
Carnelian Agate from Karamfil
бърз преглед
preview
Мъхов Ахат от Чуково
Moos Agate from Chukovo
бърз преглед
preview
Сапфиринив Дендритов Ахат от Момчилград
Dendritic Saphirin Agate
бърз преглед
preview
Карнеол Ахат с Излужени Баритови Кристали от Маджарово
Carnelian Agate with Replaced Barite Crystal from Madzharowo
бърз преглед
preview
Аметистов Ахат от Маджарово
Amethyst Agate from Madzharovo
бърз преглед
preview
Мъхов Ахат от Сушево
Moos Agate from Sushevo
бърз преглед
preview
Сагенитов Ахат от Нановица
Sagenite type Agate from Nanovitza
бърз преглед
preview
Сагенитов Ахат от Нановица
Sagenite type Agate from Nanovitza
бърз преглед
preview
Сагенитов Ахат от Нановица
Sagenite type Agate from Nanovitza
бърз преглед
preview
Сагенитов Ахат от Нановица
Sagenite type Agate from Nanovitza
бърз преглед
preview
Оникс Ахат от Средна Арда
Onyx Agare from Sredna Arda
бърз преглед
preview
Дендритов Ахат от Белослав
Dendritic Agate from Beloslav
бърз преглед
preview
Ивичест Ахат от Бараци
Agate from Baratzi
бърз преглед
preview
Дендритов Ахат от Чуково
Dendritic Agate from Chukovo
бърз преглед
preview
Литофизен Ахат с Опал, Планински Кристал и Геода Натечен Халцедон в Риолит от Голобрадово
Lithiphise Agate with Opal and Chalcedony on Rhiolite from Golobradovo locality
бърз преглед
preview
Литофизен Ахат с Опал и Геода Натечен Халцедон в Риолит от Голобрадово
Lithiphise Agate with Opal and Chalcedony on Rhiolite from Golobradovo locality
бърз преглед
preview
Литофизен Ахат с Опал, Планински Кристал и Геода Натечен Халцедон в Риолит от Голобрадово
Lithiphise Agate with Opal and Chalcedony on Rhiolite from Golobradovo locality
бърз преглед
preview
Литофизен Ахат с Опал и Геода Натечен Халцедон в Риолит от Голобрадово
Lithiphise Agate with Opal and Chalcedony on Rhiolite from Golobradovo locality
бърз преглед
preview
Литофизен Ахат с Опал и Геода Натечен Халцедон в Риолит от Голобрадово
Lithiphise Agate with Opal and Chalcedony on Rhiolite from Golobradovo locality
бърз преглед
preview
Литофизен Ахат с Опал и Геода Натечен Халцедон в Риолит от Голобрадово
Lithiphise Agate with Opal and Chalcedony on Rhiolite from Golobradovo locality
бърз преглед
preview
Литофизен Ахат с Опал и Геода Натечен Халцедон в Риолит от Голобрадово
Lithiphise Agate with Opal and Chalcedony on Rhiolite from Golobradovo locality
бърз преглед
preview
Литофизен Ахат, Карнеол с Опал и Натечен Халцедон в Риолит от Голобрадово
Lithiphise Agate, Carnelian with Opal and Chalcedony on Rhiolite from Golobradovo locality
бърз преглед
preview
Литофизен Ахат, Оникс Ахат, Карнеол с Опал и Натечен Халцедон в Риолит от Голобрадово
Lithiphise Agate, Onyx Agate, Carnelian with Opal and Chalcedony on Rhiolite from Golobradovo locality
бърз преглед
preview
Литофизен Ахат с Опал и Натечен Халцедон в Риолит от Голобрадово
Lithiphise Agate with Opal and Chalcedony on Rhiolite from Golobradovo locality
бърз преглед
preview
Орфей Ахат
Orpheus Agate
бърз преглед
preview
Орфей Ахат
Orpheus Agate
бърз преглед
preview
Орфей Ахат
Orpheus Agate
бърз преглед
preview
Орфей Ахат
Orpheus Agate
бърз преглед
preview
Орфей Ахат
Orpheus Agate
бърз преглед
preview