Филтриране по цена
Filter By Price
Филтрирай
Filter
Най - продавани
Best Sellers
Подобни Артикули
Similar Items
Сортиране по :
Sort By
Най - нови артикули
Newest First
Цена - ниска към висока
Price Ascending
Цена - висока към ниска
Price Descending
Азбучен ред
Alphabetically
Показване на
Showing
от
from
резултата
results
Покажи по :
Show :
Очаквайте Доставка
Expect Delivery
M&A Minerals Rainbow
  • Български
  • LEV – Leva
Вход
Login
Регистрация за Търговци на едро
Registration for Wholesale
Home
Начало
About Us
За нас
Shop
Магазин
Blog
Статии
Wholesale Items
За търговци на едро
Contacts
Контакти
Български
English
Home
Начало
All Items
Всички Артикули
Categories
Категории
view cart
Виж Количка
checkout
Към плащане

В Категорията ни - Минерали и Кристали от Български Находища, ще можете да намерите и обогатите вашата колекция с минерали и кристали от България. В по-голямта си част те са наш личен сбор или от стари колекционери. Някои от образците са на повече от 30 години, както и от находища, от които е невъзможно да се намерят и добият ножи екземпяри.

Лепидокрокит
Lepodocrocite
Аналцим
Analcime
Аметист
Amethyst
Купроарагонит
Cuproaragonite
Актинолит
Actinolite
Вавелит
Wavellite
Пирит
Pyrite
Калцит
Calcite
Галенит
Galena
Лудвигит
Ludwigite
Сфалерит
Sphalerite
Празем
Prasem
Хлорит и Шамозит
Chlorite and Shamosite
Халкопирит
Chalcopyrite
Марказит
Marcasite
Борнит и Ковелин
Bornit and Covellite
Клейoфан
Cleophane
Енаргит, Лузонит
Enargite, Luzonite
Пиротин
Pyrhotine
Гранат
Granet
Ставролит, Кръстов Камък
Staurolite
Турмалин
Tourmaline
Везувианит
Vesuvianite
Фериерит
Ferrierite
Хармотом, Факолит
Harmotome, Fakolite
Стилбит
Stilbite
Манганокалцит
Manganoan Calcite
Тенорит
Tenorite
Тиролит
Tyrolite
Азурит
Azurite
Йохансенит, Хеденбергит
Johnsenite, Hedenbergite
Кианит, Дистен
Kyanite, Disten
Псиломелан, Романешит
Psilomelane, Romaneshite
Витерит
Witerite
Пиролузит
Pyrolusite
Лунен Камък
Moonstone
Орфей Ахат
Orpheus Agate
Ахат
Agate
Молибденит
Molybdenite
Карнеол
Carnelian
Барит
Barite
Захаровиден Кварц
Shugar Quartz
Доломит
Dolomite
Пренит
Prehnite
Опал
Opal
Шамозит
Chamosite
Родохрозит
Rhodochrosite
Планински Кристал, Кварц
Rock Crystal, Quartz
Арагонит
Aragonite
Арда Яспис, Орбикулярен Яспис
Arda Orbicular Jasper
Розов Апофилит
Pink Apophilite
Целестин
Celestite
Неотокит, Железен Опал
Neotocite
Кехлибар, Янтар
Amber
Розов Кварц
Pink Quartz
Клиноцоизит, Розов Клиноцоизит
Clinozoisite, Pink Clinozoisite
Реалгар
Realgar
Албит
Albite
Апатит
Apatite
Антимонит, Стибнит
Antimonite, Stibnite
Кварц "Японски Двойник"
Quartz "Japan Twins"
Папиршпат
Paperspar
Аланит, Ортит
Alanite, Orthite
Хематит, Хематит Стъклена Глава, Вторичен Хематит
Hematite, Glass Head Hematite, Secondary Hematite
Друза Планински Кристал със Сфалерит, Халкопирит, Пирит, Борнит и Ковелин
Druse Rock Crystal with Sphalerite, Chalcopyrite, Pyrite, Bornite and Covellite
бърз преглед
preview
Барит върху Хематит
Barite, Hematite
бърз преглед
preview
Натролит, Мезолит
Natrolite, Mezolite
бърз преглед
preview
Натролит, Мезолит
Natrolite, Mezolite
бърз преглед
preview
Натролит, Мезолит
Natrolite, Mezolite
бърз преглед
preview
Натролит, Мезолит
Natrolite, Mezolite
бърз преглед
preview
Натролит, Мезолит
Natrolite, Mezolite
бърз преглед
preview
Натролит, Мезолит
Natrolite, Mezolite
бърз преглед
preview
Ломонтит, Мезолит
Laumontite, Mezolite
бърз преглед
preview
Ломонтит, Мезолит
Laumontite, Mezolite
бърз преглед
preview
Ломонтит, Морденит, Мезолит
Laumontite, Mezolite, Mordenite
бърз преглед
preview
Аналцим, Калцит
Analcime, Calcite
бърз преглед
preview
Гонардит всред Натролит
Gonnardite, Natrolite
бърз преглед
preview
Морденит върху Мезолит
Mordenite, Mesolite
бърз преглед
preview