Филтриране по цена
Filter By Price
Филтрирай
Filter
Най - продавани
Best Sellers
Подобни Артикули
Similar Items
Сортиране по :
Sort By
Най - нови артикули
Newest First
Цена - ниска към висока
Price Ascending
Цена - висока към ниска
Price Descending
Азбучен ред
Alphabetically
Показване на
Showing
от
from
резултата
results
Покажи по :
Show :
M&A Minerals Rainbow
  • Български
  • LEV – Leva
Вход
Login
Регистрация за Търговци на едро
Registration for Wholesale
Home
Начало
About Us
За нас
Shop
Магазин
Blog
Статии
Wholesale Items
За търговци на едро
Contacts
Контакти
Български
English
Home
Начало
All Items
Всички Артикули
Categories
Категории
view cart
Виж Количка
checkout
Към плащане

В нашата категория - Минерали и Кристали от Световни Находища, ще можете да се насладите и намерите красиви колекционни Кристали и Минерали от Класически и не толкова известни находища по Света. Тъй като, ние сме професионалисти с богат опит и постоянен контакт с чужди колекционери, както и собствено посещение на находища по света, имаме възможнота да ви доставяме образци от тях на наистина коректни и достъпни цени, с гарантирано качество и произход.

Ахатови Слайсове от Бразилия
Agate Slices from Brazil
Барит
Barite
Арагонит
Aragonite
Аметист друза, Аметист "Кактус"
Amethyst Druse, Amethyst "Cactus"
Кехлибар, Копал
Amber, Copal
Малахит
Malachite
Кобалтокалцит
Cobaltoan Calcite
Бастнезит
Bastnasite
Калцит- Меден Калцит, Оранжев Калцит, Манганокалцит, Зален Калцит
Calcite- Honey Calcite, Orange Calcite, Manganoan Calcite, Green Calcite
Крокоит
Crocoite
Апофилит
Apophyllite
Целестин
Celestite
Хематит, Хематитова Роза, Спекуларит
Hematite, Iron Rose, Specularite
Рубин, Рубин "Звезда"
Ruby, Ruby Star
Сапфир
Sapphire
Магнетит
Magnetite
Анатаз
Anatase
Атакамит
Atacamite
Бразилианит
Brazilianite
Ванадинит
Vanadinite
Вулфенит
Wulfenite
Розелит
Roselite
Пироморфит
Pyromorphite
Пурпурит
Purpurite
Стилбит
Stilbite
Хейландит
Heylandite
Окенит
Okenite
Гиролит
Gyrolite
Ломонтит
Lomontite
Сколецит
Scolecite
Самородна Мед
Nativ Cooper
Цитрин
Citrine
Егирин
Aegirine
Арфведсонит
Arfvedsonite
Диамант
Diamond
Шунгит
Shungite
Пирохлор
Pyrochlore
ФЕРГУСОНИТ
FERGUSONITE
ПИРОФАНИТ, КАЙСИКХИТ
PYROFANITE, CAYSICHITE
Епидидимит
Epididimite
Ксенотим
Xenotime
Турмалин - Индиголит, Рубелит, Верделит, Лидикоатит, Дравит, Цилайзит, Шерл
Tourmaline - Indicolite, Rubellite, Verdelite, Lidicoatite, Dravite, Tzilaisite, Sherl
Стоящи Ахатови Геоди
Standing Agate Geode
Аметистови Кристали и Двувърхи Кристали
Amethyst Crystals and Bi-Terminated Crystals
Хемиморфит
Hemimorphite
Халит
Halite
Аметрин
Ametrin
Розов Кварц
Pink Quartz
Флуорит
Fluorite
Сапфирин
Sapfirine
Тигрово Око
Tiger Eye
Ахатови Геоди
Agate Geode
Артинит
Artinite
Аурихалцит
Aurichalcite
Миметит
Mimetite
Аеринит
Aerinite
Тулит
Thulite
Улексит
Ulexite
Адамит
Adamite
Гьотит
Goethite
Цинабарит
Cinbar
Борнит и Ковелин
Bornite and Covellite
Халкопирит
Chalcopyrite
Опал, Огнен Опал, Благороден Опал,Черен Опал, Розов Опал, Зален и Син Опал, Кахалонг
Opal
Молдавит, Вълтавин
Moldavite, Valtavine
бърз преглед
preview
Тектит - Жълто Либийско Пустинно Стъкло
Yellow Libian Dessert Glass Tectite
бърз преглед
preview
Тектит - Жълто Либийско Пустинно Стъкло
Yellow Libian Dessert Glass Tectite
бърз преглед
preview
Тектит - Жълто Либийско Пустинно Стъкло
Yellow Libian Dessert Glass Tectite
бърз преглед
preview
Планински Кристал
Rock Crystal
бърз преглед
preview
Планински Кристал
Rock Crystal
бърз преглед
preview
Кварц Фантом с Хлорит
Phantom Quartz with Chlorite
бърз преглед
preview
Кварц Хематоид, Кварц с Хематит
Quartz Hematoid, Quartz with Hematite
бърз преглед
preview
Какоксенит в Аметист
Cacoxenite in Amethyst
бърз преглед
preview
Какоксенит в Аметист
Cacoxenite in Amethyst
бърз преглед
preview
Рейнбоу Аура Аква Кварц
Rainbow Aura Aqua Quartz
бърз преглед
preview
Друза от Двувърхи ( Битерминални ) Кристали от Планински Кристал
Bi-terminated Rock Crystal Druse
бърз преглед
preview
Елестиалски Кварц с Аметист и Зелен Аметист
Elestial Quartz with Amethyst and Green Amethyst
бърз преглед
preview
Елестиалски Кварц с Рутилови Игли
Elestial Quartz with Rutile
бърз преглед
preview
Лемурийски Кварц
Lemurian Quartz
бърз преглед
preview
Лемурийски Кварц
Lemurian Quartz
бърз преглед
preview
Лемурийски Кварц
Lemurian Quartz
бърз преглед
preview
Лемурийски Кварц
Lemurian Quartz
бърз преглед
preview
Лемурийски Двувърх ( Битерминален ) Кварц
Lemurian Bi-Terminated Quartz
бърз преглед
preview
Лемурийски Кварц
Lemurian Quartz
бърз преглед
preview
Лемурийски Кварц
Lemurian Quartz
бърз преглед
preview
Лемурийски Кварц
Lemurian Quartz
бърз преглед
preview
Фаден Кварц
Faden Quartz
бърз преглед
preview
Фаден Кварц
Faden Quartz
бърз преглед
preview
Фаден Кварц
Faden Quartz
бърз преглед
preview
Ангелска Аура Аква Кварц
Angel Aura Aqua Quartz
бърз преглед
preview
Рейнбоу Аура Аква Кварц
Rainbow Aura Aqua Quartz
бърз преглед
preview
Рейнбоу Аура Аква Кварц
Rainbow Aura Aqua Quartz
бърз преглед
preview
Рейнбоу Аура Аква Кварц
Rainbow Aura Aqua Quartz
бърз преглед
preview
Диопсид
Diopside
бърз преглед
preview
Перидот, Оливин, Хризолит
Peridot, Olivine, Chrysolite
бърз преглед
preview
Самородно Сребро
Kornerupine
бърз преглед
preview
Атакамит, Хризокола, Куприт
Atacamite, Chrysocolla, Cuprite
бърз преглед
preview
Атакамит, Брошантит, Куприт
Atacamite, Brochantite, Cuprite
бърз преглед
preview
Шатукит, Куантум Куатро, Малахит, Кварц
Shatuckite, Quantum Quatro, Malachite, Quarz
бърз преглед
preview
Шатукит, Куантум Куатро
Shatuckite, Quantum Quatro
бърз преглед
preview
Лавендулан
Lavendulan
бърз преглед
preview
Лавендулан
Lavendulan
бърз преглед
preview
Рихтерит
Richterite
бърз преглед
preview
Рихтерит
Richterite
бърз преглед
preview
Халкостибит, Азурит, Малахит, Кварц
Chalcostibite, Azurite, Malachite, Quartz
бърз преглед
preview
Халкостибит, Азурит, Малахит, Кварц
Chalcostibite, Azurite, Malachite, Quartz
бърз преглед
preview
Аура Аква Кварцова Геода
Aura Aqua Quartz Geode
бърз преглед
preview
Аура Аква Кварцова Геода
Aura Aqua Quartz Geode
бърз преглед
preview
Аура Аква Кварцова Геода
Aura Aqua Quartz Geode
бърз преглед
preview
Аура Аква Кварцова Геода
Aura Aqua Quartz Geode
бърз преглед
preview
Аура Аква Кварцова Геода
Aura Aqua Quartz Geode
бърз преглед
preview
Аура Аква Кварцова Геода
Aura Aqua Quartz Geode
бърз преглед
preview
Аура Аква Кварцова Геода
Aura Aqua Quartz Geode
бърз преглед
preview
Аура Аква Кварцова Геода
Aura Aqua Quartz Geode
бърз преглед
preview
Аура Аква Кварцова Геода
Aura Aqua Quartz Geode
бърз преглед
preview