Филтриране по цена
Filter By Price
Филтрирай
Filter
Най - продавани
Best Sellers
Подобни Артикули
Similar Items
Сортиране по :
Sort By
Най - нови артикули
Newest First
Цена - ниска към висока
Price Ascending
Цена - висока към ниска
Price Descending
Азбучен ред
Alphabetically
Показване на
Showing
от
from
резултата
results
Покажи по :
Show :
M&A Minerals Rainbow
  • Български
  • LEV – Leva
Вход
Login
Регистрация за Търговци на едро
Registration for Wholesale
Home
Начало
About Us
За нас
Shop
Магазин
Blog
Статии
Wholesale Items
За търговци на едро
Contacts
Контакти
Български
English
Home
Начало
All Items
Всички Артикули
Categories
Категории
view cart
Виж Количка
checkout
Към плащане

В нашата категория - Минерали и Кристали от Световни Находища, ще можете да се насладите и намерите красиви колекционни Кристали и Минерали от Класически и не толкова известни находища по Света. Тъй като, ние сме професионалисти с богат опит и постоянен контакт с чужди колекционери, както и собствено посещение на находища по света, имаме възможнота да ви доставяме образци от тях на наистина коректни и достъпни цени, с гарантирано качество и произход.

Ахат
Agate
Барит
Barite
Арагонит
Aragonite
Аметист друза, Аметист "Кактус"
Amethyst Druse, Amethyst "Cactus"
Кехлибар, Копал
Amber, Copal
Малахит
Malachite
Кобалтокалцит
Cobaltoan Calcite
Бастнезит
Bastnasite
Калцит- Меден Калцит, Оранжев Калцит, Манганокалцит, Зален Калцит
Calcite- Honey Calcite, Orange Calcite, Manganoan Calcite, Green Calcite
Крокоит
Crocoite
Апофилит
Apophyllite
Целестин
Celestite
Хематит, Хематитова Роза, Спекуларит
Hematite, Iron Rose, Specularite
Рубин, Рубин "Звезда"
Ruby, Ruby Star
Сапфир
Sapphire
Магнетит
Magnetite
Анатаз
Anatase
Атакамит
Atacamite
Бразилианит
Brazilianite
Ванадинит
Vanadinite
Вулфенит
Wulfenite
Розелит
Roselite
Пироморфит
Pyromorphite
Пурпурит
Purpurite
Стилбит
Stilbite
Хейландит
Heylandite
Окенит
Okenite
Гиролит
Gyrolite
Ломонтит
Lomontite
Сколецит
Scolecite
Самородна Мед
Nativ Cooper
Цитрин
Citrine
Егирин
Aegirine
Арфведсонит
Arfvedsonite
Диамант
Diamond
Шунгит
Shungite
Пирохлор
Pyrochlore
ФЕРГУСОНИТ
FERGUSONITE
ПИРОФАНИТ, КАЙСИКХИТ
PYROFANITE, CAYSICHITE
Епидидимит
Epididimite
Ксенотим
Xenotime
Турмалин - Индиголит, Рубелит, Верделит, Лидикоатит, Дравит, Цилайзит, Шерл
Tourmaline - Indicolite, Rubellite, Verdelite, Lidicoatite, Dravite, Tzilaisite, Sherl
Стоящи Ахати
Standing Agate
Аметистови Кристали и Двувърхи Кристали
Amethyst Crystals and Bi-Terminated Crystals
Хемиморфит
Hemimorphite
Халит
Halite
Аметрин
Ametrin
Розов Кварц
Pink Quartz
Флуорит
Fluorite
Сапфирин
Sapfirine
Тигрово Око
Tiger Eye
Планински Кристал Геоди, Ахатови Геоди, Геоди с Калцит
Rock Crystal Geode, Agate Geode, Geode with Calcite
Артинит
Artinite
Аурихалцит
Aurichalcite
Миметит
Mimetite
Аеринит
Aerinite
Тулит
Thulite
Улексит
Ulexite
Адамит
Adamite
Гьотит
Goethite
Цинабарит
Cinbar
Борнит и Ковелин
Bornite and Covellite
Халкопирит
Chalcopyrite
Опал, Огнен Опал, Благороден Опал,Черен Опал, Розов Опал, Зален и Син Опал, Кахалонг
Opal
Лодолит, Градински Кварц
Lodolite, Garden Quartz
бърз преглед
preview
Лодолит, Градински Кварц
Lodolite, Garden Quartz
бърз преглед
preview
Лодолит, Градински Кварц
Lodolite, Garden Quartz
бърз преглед
preview
Лодолит, Градински Кварц
Lodolite, Garden Quartz
бърз преглед
preview
Лодолит, Градински Кварц
Lodolite, Garden Quartz
бърз преглед
preview
Лодолит, Градински Кварц
Lodolite, Garden Quartz
бърз преглед
preview
Лодолит, Градински Кварц
Lodolite, Garden Quartz
бърз преглед
preview
Лодолит, Градински Кварц
Lodolite, Garden Quartz
бърз преглед
preview
Кварц Хематоид, Кварц с Хематит
Quartz Hematoid, Quartz with Hematite
бърз преглед
preview
Кварц Хематоид, Кварц с Хематит
Quartz Hematoid, Quartz with Hematite
бърз преглед
preview
Кварц Хематоид, Кварц с Хематит
Quartz Hematoid, Quartz with Hematite
бърз преглед
preview
Кварц Хематоид, Кварц с Хематит
Quartz Hematoid, Quartz with Hematite
бърз преглед
preview
Кварц Хематоид, Кварц с Хематит
Quartz Hematoid, Quartz with Hematite
бърз преглед
preview
Кварц Хематоид, Кварц с Хематит
Quartz Hematoid, Quartz with Hematite
бърз преглед
preview
Етиопски "Вело" Благороден Огнен Опал
Etopian Velo Bolder Fire Opal
бърз преглед
preview
Етиопски "Вело" Благороден Опал
Etopian Velo Bolder Opal
бърз преглед
preview
Етиопски "Вело" Благороден Опал
Etopian Velo Bolder Opal
бърз преглед
preview
Етиопски "Вело" Благороден Опал
Etopian Velo Bolder Opal
бърз преглед
preview
Етиопски "Вело" Благороден Опал
Etopian Velo Bolder Opal
бърз преглед
preview
Етиопски "Вело" Благороден Опал
Etopian Velo Bolder Opal
бърз преглед
preview
Етиопски "Вело" Благороден Опал
Etopian Velo Bolder Opal
бърз преглед
preview
Етиопски "Вело" Благороден Опал
Etopian Velo Bolder Opal
бърз преглед
preview
Етиопски "Вело" Благороден Опал
Etopian Velo Bolder Opal
бърз преглед
preview
Етиопски "Вело" Благороден Опал
Etopian Velo Bolder Opal
бърз преглед
preview
Селадонит, Планински Кристал и Ахат
Seladonit, Rock Crstal and Agate
бърз преглед
preview
Селадонит, Планински Кристал и Ахат
Seladonit, Rock Crstal and Agate
бърз преглед
preview
Аметист Друза със Захаровиден Кварц
Amethyst Druse with Sugar Quartz
бърз преглед
preview
Кварц Хематоид, Червен Кварц, Кварц с Хематит с Аметист и Селадонит
Quartz Hematoid, Red Quartz, Quartz with Hematite with Amethyst and Seladonite
бърз преглед
preview
Захаровиден Кварц с Драперии
Sugaр Amethyst Quartz
бърз преглед
preview
Захаровиден Кварц
Sugaр Amethyst Quartz
бърз преглед
preview
Захаровиден Кварц
Sugaр Amethyst Quartz
бърз преглед
preview
Ахатова Геода с Драперии от Натечен Халцедон
Agate Geode with Chalcedony
бърз преглед
preview
Ахатова Геода с Драперии от Натечен Халцедон
Agate Geode with Chalcedony
бърз преглед
preview
Ахатова Геода с Драперии от Натечен Халцедон
Agate Geode with Chalcedony
бърз преглед
preview
Планински Кристал Геода с Ахат
Rock Crystal Geode with Agate
бърз преглед
preview
Планински Кристал Геода с Ахат
Rock Crystal Geode with Agate
бърз преглед
preview
Зелен Опал
Green Opal
бърз преглед
preview
Планински Кристал със Спакуларит
Rock Crystal with Spacularite
бърз преглед
preview
Планински Кристал
Rock Crystal w
бърз преглед
preview
Планински Кристал с Калцит и Ахат
Rock Crystal with Calcite and Agate
бърз преглед
preview
Калцит върху Аметист и Ахат
Calcote on Amethyst and Agate
бърз преглед
preview
Калцит върху Аметист
Calcote on Amethyst
бърз преглед
preview
Калцит върху Аметист
Calcote on Amethyst
бърз преглед
preview
Флуорит
Fluorite
бърз преглед
preview
Аметистова Геода
Amethyste Geode
бърз преглед
preview
Аметистова Геода
Amethyste Geode
бърз преглед
preview
Холандит в Аметист
Hollandite in Amethyst
бърз преглед
preview
Холандит в Аметист
Hollandite in Amethyst
бърз преглед
preview
Какоксенит в Аметист с Планински Кристал и Ахат
Cacoxenite in Amethyst with Rock Crystal and Agate
бърз преглед
preview
Какоксенит в Аметист с Планински Кристал и Ахат
Cacoxenite in Amethyst with Rock Crystal and Agate
бърз преглед
preview
Какоксенит в Аметист с Планински Кристал и Ахат
Cacoxenite in Amethyst with Rock Crystal and Agate
бърз преглед
preview
Какоксенит в Аметист с Планински Кристал и Ахат
Cacoxenite in Amethyst with Rock Crystal and Agate
бърз преглед
preview
Какоксенит в Аметист и Планински Кристал, Калцит с Ахат
Cacoxenite in Amethyst and Rock Crystal, Calcite with Agate
бърз преглед
preview
Какоксенит в Аметист и Планински Кристал с Ахат
Cacoxenite in Amethyst and Rock Crystal with Agate
бърз преглед
preview
Какоксенит в Аметист и Планински Кристал с Ахат
Cacoxenite in Amethyst and Rock Crystal with Agate
бърз преглед
preview
Какоксенит в Аметист и Планински Кристал с Ахат
Cacoxenite in Amethyst and Rock Crystal with Agate
бърз преглед
preview
Какоксенит в Аметист и Планински Кристал с Ахат
Cacoxenite in Amethyst and Rock Crystal with Agate
бърз преглед
preview
Какоксенит в Аметист
Cacoxenite in Amethyst
бърз преглед
preview
Какоксенит в Аметист с Калцит и Захаровиден Кварц
Cacoxenite in Amethyst with Calcite and Shugar Quartz
бърз преглед
preview
Пироморфит
Pyromorphite
бърз преглед
preview
Пироморфит
Pyromorphite
бърз преглед
preview
Пироморфит
Pyromorphite
бърз преглед
preview
Пироморфит
Pyromorphite
бърз преглед
preview
Аметист "Кактус"
Cactus Amethyst
бърз преглед
preview
За M&A Minerals Rainbow
For M&A Minerals Rainbow
Магазин/Офис/Склад на едро - София ул.Коста Лулчев №25
(в сградата на завод Електроника, до Sky City Mall)
Shop/Office/Storage - Sofia st.Costa Lulchev №25
(in the building of "Електроника" factory, near Sky City Mall)
Пон. - Петък от 09:00 до 18:00 :
0895680875, 0895680877
Mon. - Fri from 09:00 to 18:00 :
0895680875, 0895680877
За информация и поръчки : 0877 53 59 01
For information and orders : 0877 53 59 01
Информация
Information
Доставка
Delivery
Рекламация
Claim
Правилник за позлване и защита на личните данни
GDPR terms & conditions
Правила за търговци на едро
Terms For Wholesale Buyers
Минерали в България
Minerals In Bulgaria
Последни статии от блога
Latest Blog Posts
Навигация
Navigation
Начало
Home
За нас
About Us
Статии
Blogs
За търговци на едро
About Wholesale Buyers
Контакти
Contacts
Профил ""
Profile ""
Вход
Login
Регистрация за Търговци на едро
Register for Wholesale
Локация
Location